پرش به محتوای اصلی

تغییرنشانی دفاترپیشخوان دولت

 

مدارک مورد نیاز برای تغییر مکان/نشانی پروانه  (نسخه 1)

 تصویر برابر اصل شده مدارک شناسایی :

1- تمام صفحات شناسنامه

2- کارت ملی

3-کارت پایان خدمت یا معافیت برای متقاضیان ذکور

4- آخرین مدرک تحصیلی متقاضی دریافت پروانه

5- چهار قطعه عکس پرسنلی 4*3 متقاضی

 6-تصویر مدارک مربوط به تملک مکان دفتر محل ارائه خدمات

7- اصل پروانه

 تذکر: در صورتیکه کپی برابر اصل مدارک فوق ارایه نشود این امر می تواند با ارایه اصل و کپی مدارک در شهرستانها ( توسط رییس اداره پست ) و یا در هنگام مراجعه متقاضی به دبیرخانه کارگروه استانی انجام شود.

فرمهای مورد نیاز برای تغییر نشانی پروانه( نسخه 1)

1. چاپ و تکمیل فرمN1

2. چاپ فرم B1 ( به صورت افقی)

·         تکمیل فرم توسط نماینده اداره کل در شهرستان/ استان

3.  چاپ فرم تعهد ماده 8  ( فرم T7)  ( در صورتیکه تبصره ذیل ماده 5.2 مشمول متقاضی شود)

·         تکمیل فرم نزد نماینده اداره کل در شهرستان/ استان

4. چاپ و تکمیل فرم F501 

·         ترجیحا از فایل ورد استفاده شده و تایپی تکمیل و چاپ شود.

·         فایل ورد را بهمراه داشته باشید تا در صورت نیاز قابل تغییر باشد.

·         امضا و اثر انگشت را در حضور نماینده اداره کل انجام دهید.

5. چاپ فرمB2( به صورت افقی)

·         تکمیل فرم توسط نماینده اداره کل در شهرستان/ استان

 

.

  

فرآیندتغییر مکان/ نشانی دفاتر پیشخوان ( شهری / روستایی)

1.دانلود و چاپ فرم تقاضا (N1)  -توسط متقاضی

2. تکمیل و تحویل فرم ( در شهرستانها به رییس محترم پست شهرستان بعنوان نماینده اداره کل و در شهرستان رشت  به دبیرخانه کارگروه ) توسط متقاضی

3. تطبیق زمان اعتبار پروانه - در شهرستانها توسط رییس محترم پست شهرستان بعنوان نماینده اداره کل و در شهرستان رشت  توسط دبیرخانه کارگروه

3.1. تذکر: درصورتیکه درخواست تغییر مکان در زمان سه ماه مانده به اعتبار پروانه ارایه شود متقاضی میبایست همزمان نسبت به انجام فرایند تمدید  اقدام نماید.

3.2. تغییر مکان دفاتری که پروانه آنها دارای اعتبار نمی باشد مجاز نیست.

4. دانلود و چاپ  فرم بازدید مطابق با فرم (B1)  ( به صورت افقی) و تحویل به رییس اداره پست شهرستان/ دبیرخانه استان

5. هماهنگی به منظور بازدید و تکمیل فرم مذکور توسط نماینده اداره کل

5.1. تذکر مهم : از انجاییکه در سنوات گذشته شرط ادامه فرایند ارایه اسناد مالکیت و یا اجاره ملک پیشنهادی بود و این امر به دلیل تطویل فرایند و یا هرگونه مانعی باعث ضرر و زیان مادی به دارنده پروانه می شد، فرایند بازدید در دو مرحله انجام می شود. مرحله اول بر مبنای فرم بازدید B1( به صورت افقی) فقط کلیات مکان اعم از متراژ و فاصله صنفی و ... بازدید صورت می گیرد. بنابراین اجباری به ارایه مدارک مالکیت و تجهیز و ... نیست.

5.2. بازدید نهایی بر مبنای فرم B2 ( به صورت افقی) و پس از صدور پروانه و در هنگام تحویل آن به متقاضی صورت میگیرد که در ان هنگام کلیه مدارک اعم از مالکیت ، کاربری ، شرایط فیزیکی ( تجهیزات ، تابلو ، الزامات امنیتی و کلیه موارد مندرج در ماده 3 آیین نامه) محقق شود. در غیر اینصورت پروانه صادر شده در حالت تعلیق قرار خواهد گرفت.  

تبصره: بر اساس ماده 8 آیین نامه و به منظور ایجاد فرصتی برای دارندگان پروانه، در صورتیکه شرایطی جدیدی نسبت به آیین نامه قبلی در مادتین یک تا سه لحاظ شده باشد که توسط دارنده پروانه محقق نشود، متقاضی می تواند با ارایه تعهد یکساله طبق فرم تعهد ماده 8 ( فرم T7) نسبت به ادامه فرآیند تمدید اقدام نماید.

6. اخذ استعلام اماکن بر اساس فرمN2

6.1. در برخی از شهرستانها اخذ استعلام اماکن منوط به استعلام سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد می باشد. در اینصورت استعلامهای مذکور طبق فرم T3 و T4صادر خواهد شد. در صورتیکه این روال قابل اصلاح یا تغییر باشد اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

7. چاپ و تکمیل فرم F501 توسط متقاضی 

7.1. امضا و اثرانگشت در مقابل نماینده اداره کل در شهرستان یا دبیرخانه استانی ثبت شود.

8. استعلامهای ردیف 6 بهمراه مدارک مورد نیاز توسط متقاضی به آدرس دبیرخانه بصورت پستی ارسال شود.

8.1. در مرکز استان  متقاضیان می توانند مدارک و مستندات را تحویل دبیرخانه کارگروه نمایند.

8.2. در سایر شهرستانها صرفاً باید از طریق پست به دبیرخانه کارگروه ارسال گردد.

9. پس از وصول مدارک و استعلامها به دبیرخانه کارگروه مدارک بررسی مجدد شده و در صورت عدم وجود نقص مراتب جهت صدور پروانه به مرجع صدور ( سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور / اداره کل تنظیم مقررات رادیویی شمال غرب واقع در قزوین ) ارسال می گردد.

9.1. از تماس تلفنی /حضوری با دبیرخانه کارگروه جهت تعیین وقت و ... جداً خودداری شود. سه شنبه و پنج شنبه هر هفته برای مراجعین به کارگروه و حراست در نظر گرفته شده است که توسط دبیرخانه کارگروه به متقاضی اعلام می شود.

9.2. راه ارتباطی دبیرخانه با متقاضی شماره تلفن همراه و ثابتی است که متقاضی در فرم N1اعلام شده است. بنابراین در صورت هرگونه مغایرت و اشکال در برقراری تماس و در نتیجه عدم تخصیص وقت، کل مسولیتهای ناشی از تاخیر برعهده متقاضی خواهد بود.

9.3. تذکر مهم: از آنجاییکه موارد مندرج در پروانه صادره ( اعم از مشخصات فردی و ادرس و ...) بر اساس فرم F501 صورت می گیرد به متقاضیان توصیه می شود کمال دقت را در تکمیل فرم مذکور بعمل اورده و حتی المقدور با استفاده از فایل ورد فرم بصورت تایپ شده فرم را تکمیل و تحویل دبیرخانه نمایند.

10. پروانه صادر شده به دبیرخانه کارگروه ارسال خواهد شد . از انجاییکه طبق بند 5 فوق الذکر و به منظور رفاه حال متقاضیان بازدید در دو مرحله انجام می شود؛ از اینرو پروانه صادره در شهرستانها به اداره پست شهرستان ارسال شده و متقاضیان محترم می توانند با در دست داشتن فرم بازدید نهایی (فرم B2( به صورت افقی) و تنظیم قرار بازدید در محل نسبت به تحویل اصل پروانه با شرایط ذیل در مقابل ارایه رسید اقدام نمایند.

10.1. هزینه پستی ارسال مدارک به شهرستان و ارسال رسید تحویل از شهرستان به دبیرخانه کارگروه بر عهده متقاضی است.

10.2. روز تحویل اصل پروانه صادر شده چهارشنبه هر هفته در ساعات اداری می باشد.

10.3. در هنگام تحویل اصل پروانه، فرد دارنده پروانه به همراه مهر دفتر و مدارک شناسایی معتبر باید مراجعه کند.

10.4. در صورتیکه وکیل قانونی ( ثبت شده در دفتر اسناد رسمی ) برای تحویل مراجعه نماید علاوه بر مدارک فوق الذکر کپی وکالت نامه برابر اصل شده از وکیل اخذ خواهد شد.

10.5. هر یک از مدارک مورد نیاز علی الخصوص اجاره نامه یا اسناد مالکیت ( کپی برابر اصل ) که در بازدید اولیه ارایه نشده باشد باید در این مرحله تحویل گردد در غیر اینصورت اصل پروانه به مرجع صدور عودت داده شده و در صورت جابجایی دفتر به مکان جدید، وفق مقررات با دارنده پروانه رفتار خواهد شد.

10.6. در صورتیکه هر یک از شرایط ماده یک تا سه آیین نامه P51 در طی فرایند تمدید به هر نحوی اعم از عمدی و یا سهوی دچار تغییر و یا عدم احراز شود، پروانه صادره در حالت تعلیق قرار گرفته و به دارنده پروانه تحویل نشده و موضوع به کمیته رسیدگی به تخلفات ارجاع خواهد گردید تا وفق مقررات آیین نامه اقدام شود.  

فرمها: