پرش به محتوای اصلی

انتقال دفاترپیشخوان

 

مدارک مورد نیاز برای انتقال پروانه  (نسخه 1)

تصویر برابر اصل شده مدارک شناسایی( انتقال گیرنده)  :

1-تمام صفحات شناسنامه

2-کارت ملی

3-کارت پایان خدمت یا معافیت برای متقاضیان ذکور

4- آخرین مدرک تحصیلی متقاضی دریافت پروانه

5- شش قطعه عکس پرسنلی 4*3 متقاضی  

 6-تصویر مدارک مربوط به تملک مکان دفتر محل ارائه خدمات

7-تصویر گذرنامه  در صورت وجود ( جهت تحویل به حراست)

8- اصل پروانه 

تذکر: در صورتیکه کپی برابر اصل مدارک فوق ارایه نشود این امر می تواند با ارایه اصل و کپی مدارک در شهرستانها ( توسط رییس اداره پست ) و یا در هنگام مراجعه متقاضی به دبیرخانه کارگروه استانی انجام شود.


فرمهای مورد نیاز برای انتقال پروانه( نسخه 1)

1. چاپ فرم V1توسط انتقال دهنده

·         تکمیل نزد نماینده اداره کل در شهرستانها / دبیرخانه کارگروه  

2. چاپ و تحویل فرم V2 (به صورت افقی) توسط انتقال دهنده

·         به منظور اخذ استعلام فعالیت سه سال اخیر از دستگاههای طرف قرارداد

3. چاپ و تحویل فرم V3 (به صورت افقی)( به تعداد مورد نیاز ) توسط انتقال دهنده

·         تحویل به نماینده اداره کل به منظور استعلام مفاصا حساب

 

4. چاپ  فرم  وV4,V5   توسط انتقال گیرنده

·         تحویل و تکمیل فرم نزد نماینده اداره کل در شهرستان/ استان

5. چاپ فرم B1(به صورت افقی) و B2(به صورت افقی)

·         تکمیل فرم توسط نماینده اداره کل در شهرستان/ استان

6.  چاپ و تکمیل فرم F501 

·         ترجیحا از فایل ورد استفاده شده و تایپی تکمیل و چاپ شود.

·         فایل ورد را بهمراه داشته باشید تا در صورت نیاز قابل تغییر باشد.

·         امضا و اثر انگشت را در حضور نماینده اداره کل انجام دهید.

7. چاپ و تکمیل فرم شماره یک و دوحراستی

·         الزامی به تکمیل نزد نماینده حراست نیست. تکمیل و در روز اعلام شده تحویل شود.

فرآیندانتقال مجوز دفاتر پیشخوان ( شهری / روستایی)

·        شرایط انتقال دهنده:

o       داشتن اعتبار پروانه

o       گذشت 3 سال از تاریخ صدور پروانه

o       فعال بودن دفتر طی سه سال گذشته

o       اخذ مفاسا حساب از دستگاهها/ سازمانهای طرف قرارداد

·        شرایط انتقال گیرنده:

o       شرایط فرد انتقال گیرنده مانند فرد متقاضی جدید می باشد که باید توسط فرد در آیین نامه اصول حاکم بر دفاتر پیشخوان (P51) مطالعه و تامین شود.

o       تذکر مهم: بر اساس آیین نامه مذکور هرگونه نقل و انتقال اعم از وکالتی و ... غیر مجاز بوده و با متخلفین طبق بند 6 ماده 7 آیین نامه مذکور رفتار می شود.

1.دانلود و چاپ فرم تقاضا (V1)  -توسط متقاضی ( انتقال دهنده )

2.تکمیل فرم نزد نماینده اداره کل ( در شهرستانها به رییس محترم پست شهرستان بعنوان نماینده اداره کل و در شهرستان رشت  به دبیرخانه کارگروه ) توسط متقاضی ( انتقال دهنده )

3.تطبیق زمان اعتبار پروانه با زمان درخواست توسط رییس پست شهرستان / دبیرخانه استان (بر اساس آیین نامه ابلاغی متقاضی مکلف به ارائه درخواست تمدید حداقل 3 ماه قبل از پایان اعتبار پروانه می باشد).

3.1. در صورتیکه پروانه در زمان درخواست اعتبار نداشته باشد متقاضی مکلف است درخواست ( فرم T1) را به همراه مدارک و مستندات فعالیت در بازه زمانی ( 6 ماه قبل از پایان اعتبار پروانه + دوران کارکرد بدون اعتبار پروانه ) را از حداقل سه سازمان خدمات دهنده طرف قرارداد اخذ و به دبیرخانه کارگروه استان تحویل نماید.

3.1.1.کارگروه استانی ضمن بررسی ، طی مکاتبه ای مدارک و مستندات را به منظور استعلام از مرجع صدور به اداره کل تنظیم مقررات شمالغرب ارسال می کند.

3.1.2.در صورت تایید مرجع صدور، مراتب به متقاضی ابلاغ و فرایند انتقال آغاز می شود. و در غیر اینصورت انتقال کان لم یکن تلقی می شود.

4.چاپ و تحویل فرم V2(به صورت افقی) و تحویل آن به رییس اداره پست در شهرستانها و در مرکز استان به دبیرخانه کارگروه

5. استعلام از حداقل سه دستگاه خدمات دهنده طرف قرارداد با دفتر توسط رییس پست شهرستان / دبیرخانه استان طی مکاتبه و فرم V2(به صورت افقی)

        5.1 ادامه فرایند منوط به اخذ این استعلام می باشد.

        5.2در صورتیکه فعالیت دفتر محرز نشود متقاضی به دبیرخانه کارگروه استان ارجاع شود.

6.چاپ و تحویل فرم V3 (به صورت افقی)( به تعداد مورد نیاز ) و تحویل آن به رییس اداره پست در شهرستانها و در مرکز

7.استعلام از کلیه دستگاه خدمات دهنده طرف قرارداد با دفتر توسط رییس پست شهرستان / دبیرخانه استان طی مکاتبه و فرم (V3)(به صورت افقی)

8.اخذ استعلامها توسط متقاضی انتقال دهنده

8.1. در صورتیکه حتی یک مورد از مفاصا حسابها تایید نشود فرایند متوقف می شود.

9.پس از اخذ کلیه استعلامهای فوق الذکر و تایید کلیه موارد، فرایندهای مربوط به انتقال دهنده پایان یافته و فرایندهای مختص انتقال گیرنده به شرح ذیل آغاز می گردد:

10.چاپ و تکمیل فرم متقاضی انتقال گیرنده (فرم V4) و فرم تعهدنامه (فرم V5) نزد نماینده اداره کل ( در شهرستانها اداره پست و در مرکز استان ( شهرستان رشت ) دبیرخانه کارگروه واقع در اداره کل.

11.اخذ استعلامهای ششگانه بشرح ذیل :

11.1. استعلام وضعیت سوء پیشینه - فرم (V6)

11.2. استعلام عدم اعتیاد به مواد مخدر فرم (V7)

11.3. استعلام عدم اشتغال فرم (V8)

11.4. استعلام عدم بدهی کلان بانکی فرم (V9)

11.5. استعلام عدم بدهی مالیاتی فرم (V10)

11.6. استعلام عدم بدهی بیمه ای ( تامین اجتماعی) فرم (V11)

12. دانلود و چاپ  فرم بازدید مطابق با فرم (B1) (به صورت افقی) و تحویل به رییس اداره پست شهرستان/ دبیرخانه استان

13. هماهنگی به منظور بازدید و تکمیل فرم مذکور توسط نماینده اداره کل

13.1.تذکر مهم : از انجاییکه در سنوات گذشته شرط ادامه فرایند ارایه اسناد مالکیت و یا اجاره ملک پیشنهادی بود و این امر به دلیل تطویل فرایند و یا هرگونه مانعی باعث ضرر و زیان مادی به دارنده پروانه می شد، فرایند بازدید در دو مرحله انجام می شود. مرحله اول بر مبنای فرم بازدید B1(به صورت افقی)فقط کلیات مکان اعم از متراژ و فاصله صنفی و ... بازدید صورت می گیرد. بنابراین اجباری به ارایه مدارک مالکیت و تجهیز و ... نیست.

13.2.بازدید نهایی بر مبنای فرم B2(به صورت افقی)و پس از صدور پروانه و در هنگام تحویل آن به متقاضی صورت میگیرد که در ان هنگام کلیه مدارک اعم از مالکیت ، کاربری ، شرایط فیزیکی ( تجهیزات ، تابلو ، الزامات امنیتی و کلیه موارد مندرج در ماده 3 آیین نامه) محقق شود. در غیر اینصورت پروانه صادر شده در حالت تعلیق قرار خواهد گرفت. 

14.  اخذ استعلام اماکن بر اساس فرم V12

15.  استعلامهای ردیف فوق بهمراه مدارک مورد نیاز توسط متقاضی به آدرس دبیرخانه بصورت پستی ارسال شود.

15.1.در مرکز استان (شهرستان رشت ) متقاضیان می توانند مدارک و مستندات را تحویل دبیرخانه کارگروه نمایند.

15.2.در سایر شهرستانها صرفاً باید از طریق پست به دبیرخانه کارگروه ارسال گردد.

16. تعیین وقت جهت تکمیل فرمهای استعلام حراستی پس از وصول مدارک و استعلامها به دبیرخانه کارگروه جهت رفع نواقص احتمالی پرونده و تکمیل فرم استعلام حراستی، زمانی تعیین شده و طی تماس تلفنی به متقاضی اعلام می شود.

16.1.از تماس تلفنی /حضوری با دبیرخانه کارگروه جهت تعیین وقت و ... جداً خودداری شود. سه شنبه و پنج شنبه هر هفته برای مراجعین به کارگروه و حراست در نظر گرفته شده است که توسط دبیرخانه کارگروه به متقاضی اعلام می شود.

16.2.راه ارتباطی دبیرخانه با متقاضی شماره تلفن همراه و ثابتی است که متقاضی در فرم V4 اعلام شده است. بنابراین در صورت هرگونه مغایرت و اشکال در برقراری تماس و در نتیجه عدم تخصیص وقت، کل مسولیتهای ناشی از تاخیر برعهده متقاضی خواهد بود.

16.3.متقاضی در هنگام مراجعه به حراست اداره کل می بایست علاوه بر تکمیل فرمهای مربوطه ( در محل ) نسبت به چاپ و تکمیل فرم شماره 1 و 2 حراستی و تحویل آن اقدام نماید.

16.4.در هنگام مراجعه به حراست اداره کل، متقاضی می بایست با مراجعه به دبیرخانه کارگروه نسبت به تحویل فرم تکمیل شده نهایی فرم F501  اقدام نماید. توصیه می شود به منظور تسریع در امور قبل از مراجعه فرمها را دانلود و تکمیل نمایید.

17. پس از اخذ استعلام حراستی، فرم تکمیل شده F501  طی مکاتبه ای به منظور صدور پروانه، به مرجع صدور ( سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور / اداره کل تنظیم مقررات رادیویی شمال غرب واقع در قزوین ) ارسال می گردد.

17.1.تذکر مهم : از آنجاییکه موارد مندرج در پروانه صادره ( اعم از مشخصات فردی و ادرس و ...) بر اساس فرم F501 صورت می گیرد به متقاضیان توصیه می شود کمال دقت را در تکمیل فرم مذکور بعمل اورده و حتی المقدور با استفاده از فایل ورد فرم بصورت تایپ شده فرم را تکمیل و تحویل دبیرخانه نمایند.

18. پروانه صادر شده به دبیرخانه کارگروه ارسال خواهد شد . از انجاییکه طبق بند 13.1 فوق الذکر و به منظور رفاه حال متقاضیان بازدید در دو مرحله انجام می شود؛ از اینرو پروانه صادره در شهرستانها به اداره پست شهرستان ارسال شده و متقاضیان محترم می توانند با در دست داشتن فرم بازدید نهایی (فرم B2)(به صورت افقی)  و تنظیم قرار بازدید در محل نسبت به تحویل اصل پروانه با شرایط ذیل در مقابل ارایه رسید اقدام نمایند.

18.1.هزینه پستی ارسال مدارک به شهرستان و ارسال رسید تحویل از شهرستان به دبیرخانه کارگروه بر عهده متقاضی است. بنابراین در صورتیکه تمایل به حضور در دبیرخانه و تحویل اصل پروانه داشته باشند می توانند به دبیرخانه کارگروه مراجه کنند.

18.2.روز تحویل اصل پروانه صادر شده چهارشنبه هر هفته در ساعات اداری می باشد.

18.3.در هنگام تحویل اصل پروانه، فرد دارنده پروانه به همراه مهر دفتر و مدارک شناسایی معتبر باید مراجعه کند.

18.4.در صورتیکه وکیل قانونی ( ثبت شده در دفتر اسناد رسمی ) برای تحویل مراجعه نماید علاوه بر مدارک فوق الذکر کپی وکالت نامه برابر اصل شده از وکیل اخذ خواهد شد.

18.5.در صورتیکه هر یک از شرایط ماده یک تا سه آیین نامه (P51) در طی فرایند صدور به هر نحوی اعم از عمدی و یا سهوی دچار تغییر و یا عدم احراز شود، پروانه صادره در حالت تعلیق قرار گرفته و به دارنده پروانه تحویل نشده و موضوع به کمیته رسیدگی به تخلفات ارجاع خواهد گردید تا وفق مقررات آیین نامه اقدام شود.  

فرمها: