پرش به محتوای اصلی

تمدیددفاترپیشخوان

 

مدارک مورد نیاز برای تمدید پروانه  (نسخه 1)

تصویر برابر اصل شده مدارک شناسایی :

1-تمام صفحات شناسنامه

2-کارت ملی

3-کارت پایان خدمت یا معافیت برای متقاضیان ذکور

4- آخرین مدرک تحصیلی متقاضی دریافت پروانه

5- شش قطعه عکس پرسنلی 4*3 متقاضی

6-تصویر مدارک مربوط به تملک مکان دفتر محل ارائه خدمات

7-تصویر گذرنامه  در صورت وجود ( جهت تحویل به حراست)

8- اصل پروانه 

تذکر: در صورتیکه کپی برابر اصل مدارک فوق ارایه نشود این امر می تواند با ارایه اصل وکپی مدارک در شهرستانها (توسط رییس اداره پست) و یا در هنگام مراجعه متقاضی به دبیرخانه کارگروه استانی انجام شود.

فرمهای مورد نیاز برای تمدید پروانه( نسخه 1)

1. چاپ و تکمیل فرم T1

2. چاپ و تحویل فرمT2(به صورت افقی)

3. چاپ  فرم T6 ( در صورت نیاز با توجه به بند 3.2 فرایند)

           ·         تکمیل فرم نزد نماینده اداره کل در شهرستان/ استان

4. چاپ فرم B2 (به صورت افقی)

           ·         تکمیل فرم توسط نماینده اداره کل در شهرستان/ استان

5چاپ فرم تعهد ماده 8  ( فرمT7)  ( در صورتیکه تبصره ذیل ماده 5.1 مشمول متقاضی شود)

          ·         تکمیل فرم نزد نماینده اداره کل در شهرستان/ استان

6. چاپ و تکمیل فرم F501 

·         ترجیحا از فایل ورد استفاده شده و تایپی تکمیل و چاپ شود.

·         فایل ورد را بهمراه داشته باشید تا در صورت نیاز قابل تغییر باشد.

           ·         امضا و اثر انگشت را در حضور نماینده اداره کل انجام دهید.

7. چاپ و تکمیل فرم شماره یک و دو حراستی

  •   الزامی به تکمیل نزد نماینده حراست نیست. تکمیل و در روز اعلام شده تحویل شود.

 

فرآیند تمدید دفاتر پیشخوان ( شهری / روستایی)

1.دانلود و چاپ فرم تقاضا T1 توسط متقاضی 

2.تکمیل و تحویل فرم ( در شهرستانها به رییس محترم پست شهرستان بعنوان نماینده اداره کل و در شهرستان رشت  به دبیرخانه کارگروه ) توسط متقاضی

3.تطبیق زمان اعتبار پروانه با زمان درخواست توسط رییس پست شهرستان / دبیرخانه استان بر اساس آیین نامه ابلاغی متقاضی مکلف به ارائه درخواست تمدید حداقل 3 ماه قبل از پایان اعتبار پروانه می باشد).

3.1. در صورتیکه پروانه در زمان درخواست اعتبار نداشته باشد متقاضی مکلف است درخواست ( فرم T1) را به همراه مدارک و مستندات فعالیت در بازه زمانی ( 6 ماه قبل از پایان اعتبار پروانه + دوران کارکرد بدون اعتبار پروانه ) را از حداقل سه سازمان خدمات دهنده طرف قرارداد اخذ و به دبیرخانه کارگروه استان تحویل نماید.

3.1.1.کارگروه استانی ضمن بررسی ، طی مکاتبه ای مدارک و مستندات را به منظور استعلام از مرجع صدور به اداره کل تنظیم مقررات شمالغرب ارسال می کند.

3.1.2.در صورت تایید مرجع صدور، مراتب به متقاضی ابلاغ و فرایند تمدید آغاز می شود.

3.2. در صورتیکه متقاضی درخواست تمدید را در بازه سه ماهه قبل از پایان اعتبار ارسال ننماید مکلف به ارایه تعهد نامه مطابق فرم (T6) می باشد.

4.دانلود و چاپ فرم بازدید مطابق با فرم (B2)  (به صورت افقی)و تحویل به رییس اداره پست شهرستان/ دبیرخانه استان

5.هماهنگی به منظور بازدید و تکمیل فرم مذکور توسط نماینده اداره کل

5.1. در صورتیکه به هر دلیلی در سنوات ماضی تعهدی مبنی بر تغییر یا توسعه مکان توسط دارنده پروانه  ایجاد شده باشد، متقاضی مکلف به اجرای آن قبل از ادامه فرآیند می باشد. به عنوان مثال بسیاری از دفاتر بدلیل عدم رعایت شرایط فیزیکی ( مساحت / حد فاصله از دفاتر مجاور و ... ) تعهداتی را به کارگروه قبلی داده اند که باید اجرا شده باشد.

تبصره: بر اساس ماده 8 آیین نامه و به منظور ایجاد فرصتی برای دارندگان پروانه، در صورتیکه شرایطی جدیدی نسبت به آیین نامه قبلی در مادتین یک تا سه لحاظ شده باشد که توسط دارنده پروانه محقق نشود، متقاضی می تواند با ارایه تعهد یکساله طبق فرم تعهد ماده 8 ( فرم T7) نسبت به ادامه فرآیند تمدید اقدام نماید.

5.2. در صورتیکه همزمان با تمدید، انتقال مکان هم مورد تقاضا باشد باید فرایندهای تغییر مکان هم صورت بگیرد. البته فرایند ها مشترک بوده و فقط یک استعلام اماکن نیاز دارد که در بخش تغییر مکان تشریح شده است .

6. استعلام از حداقل سه دستگاه خدمات دهنده طرف قرارداد با دفتر توسط رییس پست شهرستان / دبیرخانه استان طی فرم (T2)(به صورت افقی)

7.اخذ استعلامها توسط متقاضی

8.در صورتیکه فعالیت دفتر محرز نشود متقاضی به دبیرخانه کارگروه استان ارجاع شود.

9.در غیر اینصورت ( احراز فعالیت 6 ماهه )  استعلامهای ششگانه بشرح ذیل اخذ شود:

9.1. استعلام وضعیت سوء پیشینه - فرم (T3)

9.2. استعلام عدم اعتیاد به مواد مخدر فرم (T4)

9.3. استعلام عدم اشتغال فرم (T5)

9.4. استعلام عدم بدهی کلان بانکی فرم (T8)

9.5. استعلام عدم بدهی مالیاتی فرم (T9)

9.6. استعلام عدم بدهی بیمه ای ( تامین اجتماعی) فرم (T10)

10. استعلامهای ردیف 9 بهمراه مدارک مورد نیاز توسط متقاضی به آدرس دبیرخانه بصورت پستی ارسال شود.

10.1. در مرکز استان  متقاضیان می توانند مدارک و مستندات را تحویل دبیرخانه کارگروه نمایند.

10.2. در سایر شهرستانها صرفاً باید از طریق پست به دبیرخانه کارگروه ارسال گردد.

11. تعیین وقت جهت تکمیل فرمهای استعلام حراستی پس از وصول مدارک و استعلامها به دبیرخانه کارگروه جهت رفع نواقص احتمالی پرونده و تکمیل فرم استعلام حراستی، زمانی تعیین شده و طی تماس تلفنی به متقاضی اعلام می شود.

11.1. از تماس تلفنی /حضوری با دبیرخانه کارگروه جهت تعیین وقت و ... جداً خودداری شود. سه شنبه و پنج شنبه هر هفته برای مراجعین به کارگروه و حراست در نظر گرفته شده است که توسط دبیرخانه کارگروه به متقاضی اعلام می شود.

11.2. راه ارتباطی دبیرخانه با متقاضی شماره تلفن همراه و ثابتی است که متقاضی در فرم T1 اعلام نموده است. بنابراین در صورت هرگونه مغایرت و اشکال در برقراری تماس و در نتیجه عدم تخصیص وقت، کل مسولیتهای ناشی از تاخیر برعهده متقاضی خواهد بود.

11.3. متقاضی در هنگام مراجعه به حراست اداره کل می بایست علاوه بر تکمیل فرمهای مربوطه ( در محل ) نسبت به چاپ و تکمیل فرم شماره یک و دوحراستی و تحویل آن اقدام نماید.

11.4. در هنگام مراجعه به حراست اداره کل، متقاضی می بایست با مراجعه به دبیرخانه کارگروه نسبت به تحویل فرم تکمیل شده نهایی (فرم F501) اقدام نماید. توصیه می شود به منظور تسریع در امور قبل از مراجعه فرمها را دانلود و تکمیل نمایید.

12. پس از اخذ استعلام حراستی، فرم تکمیل شده (F501) طی مکاتبه ای به منظور صدور پروانه، به مرجع صدور ( سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور / اداره کل تنظیم مقررات رادیویی شمال غرب واقع در قزوین ) ارسال می گردد.

12.1. تذکر مهم : از آنجاییکه موارد مندرج در پروانه صادره ( اعم از مشخصات فردی و ادرس و ...) بر اساس فرم (F501)صورت می گیرد به متقاضیان توصیه می شود کمال دقت را در تکمیل فرم مذکور بعمل اورده و حتی المقدور با استفاده از فایل ورد فرم بصورت تایپ شده فرم را تکمیل و تحویل دبیرخانه نمایند.

13. پروانه صادر شده به دبیرخانه کارگروه ارسال خواهد شد از اینرو متقاضیان محترم می توانند در شهرستانها با مراجعه به ادارات پست شهرستان اصل پروانه را در مقابل ارایه رسید تحویل بگیرند.

13.1. هزینه پستی ارسال مدارک به شهرستان و ارسال رسید تحویل از شهرستان به دبیرخانه کارگروه بر عهده متقاضی است. بنابراین در صورتیکه تمایل به حضور در دبیرخانه و تحویل اصل پروانه داشته باشند می توانند به دبیرخانه کارگروه مراجه کنند.

13.2. روز تحویل اصل پروانه صادر شده چهارشنبه هر هفته در ساعات اداری می باشد.

13.3. در هنگام تحویل اصل پروانه، فرد دارنده پروانه به همراه مهر دفتر و مدارک شناسایی معتبر باید مراجعه کند.

13.4. در صورتیکه وکیل قانونی ( ثبت شده در دفتر اسناد رسمی ) برای تحویل مراجعه نماید علاوه بر مدارک فوق الذکر کپی وکالت نامه برابر اصل شده از وکیل اخذ خواهد شد.

13.5. در صورتیکه هر یک از شرایط ماده یک تا سه آیین نامه (P51) در طی فرایند تمدید به هر نحوی اعم از عمدی و یا سهوی دچار تغییر و یا عدم احراز شود، پروانه صادره در حالت تعلیق قرار گرفته و به دارنده پروانه تحویل نشده و موضوع به کمیته رسیدگی به تخلفات ارجاع خواهد گردید تا وفق مقررات آیین نامه اقدام شود.

فرمها: