پرش به محتوای اصلی

 

تعداد شهرستان

بخش

دهستان

شهر

10

20 بخش

40 دهستان

23 شهر