پرش به محتوای اصلی

 

 

خانوارهای شهری:

88024

خانوارهای روستایی:

47708

ضریب رشد جمعیت:

0/43