عملکرد اداره کل در حوزه پدافند غیر عامل

    پدافند غیر عامل در سال 95 :

          اخبار پدافند غیر عامل

 

 

 

تهدید دستگاه USB Kill برای کاربران USB Flash

*********************************************************************************

پدافند غیر عامل در سال 94:

بروشور به مناسبت هفته پدافند غیر عامل

بروشور به مناسبت هفته پدافند غیر عامل94

 

تهدید دستگاه USB Kill برای کاربران USB Flash

*********************************************************************************

پدافند غیر عامل در سال 93:

عملکرد اداره کل در سال 93

عملکرد اداره کل در سال 93 در حوزه پدافند غیر عامل

همایش سایبری 93همایش سایبری 93

 

همایش سایبری 92همایش سایبری 92